Type in marathi

मराठी मध्ये टाईप करा. ( इंग्लिश किंवा मराठी टाईपींग साठी Ctrl+g दाबा) Special characters : ँ – लँड    ॅ – कॅट    ॉ

Read More